Polityka prywatności

SPIS TREŚCI

1. Przepisy ogólne
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4. Zakres przetwarzania danych osobowych
5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
7. Polityka cookies
8. Polityka prywatności

§1 Przepisy ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Aluprofil Sp. z o.o. z siedzibą Plac Czerwca 1976 roku 7, 02-495 Warszawa, NIP: 522-26-58-441, REGON: 015256950, KRS: 0000133457 (dalej jako „Administrator“).
1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
1.3. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować do ustanowionego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@aluprofil.pl

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

2.1. W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
2.1.1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
2.1.2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.
2.1.3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
2.1.4. Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
2.1.5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.
2.1.6. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

§3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
3.2. Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe.
3.2.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
3.2.4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk.

§4 Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
4.1. Dane osobowe klientów
4.1.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy, jej realizacji oraz świadczenia obsługi posprzedażowej.
4.1.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres dostawy. W przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą przetwarzane będą również dane identyfikujące tę działalność (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzonej działalności/siedziby), dane identyfikujące przedstawiciela klienta.
4.1.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
4.1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
4.2. Dane osobowe osób, które przystąpiły do newslettera
4.2.1. Dane te Administrator przetwarza w celu cyklicznego dostarczania na podany adres elektroniczny i/lub numer telefonu informacji handlowych oraz marketingowych.
4.2.2. Dane osobowe obejmować będą:
4.2.2.1. imię i nazwisko,
4.2.2.2. adres poczty elektronicznej,
4.2.2.3. numer telefonu.
4.2.3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy.
4.2.4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Administrator wykorzystuje przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania.
4.3. Dane osób kontaktujących się z Administratorem
4.3.1. Dane te Administrator przetwarza, by móc udzielić odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami
4.3.2. Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
4.3.2.1. imię i nazwisko,
4.3.2.2. adres poczty elektronicznej,
4.3.2.3. nr telefonu,
4.3.2.4. adres IP
4.3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.
4.4. Dane osobowe kontrahentów, partnerów
4.4.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania danej umowy z kontrahentem, realizacji postanowień programu oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy, a także jej realizacji.
4.4.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: dane identyfikujące działalność gospodarczą (imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzonej działalności/siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane identyfikujące przedstawiciela kontrahenta lub partnera.
4.4.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub realizacji programu. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
4.4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
4.5. Dane uczestników targów, dni otwartych innych podobnych wydarzeń, którzy przystąpili do ankiety
4.5.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia ankiety. Celem ankiety jest zbadanie poziomu satysfakcji, podwyższenie jakości oferowanych produktów, usług i standardów, nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej.
4.5.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe, nazwę działalności gospodarczej, indywidualne opinie oraz opis doświadczeń ankietowanego.
4.5.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia ankiety.
4.5.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak niezbędne, by móc przystąpić do ankiety i przekazać zawarte w ankiecie informacje.
4.6. Dane uczestników szkoleń
4.6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia szkoleń.
4.6.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: dane identyfikujące działalność gospodarczą (imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzonej działalności/siedziby), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
4.6.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.
4.6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić udział w przeprowadzeniu szkolenia.
4.7. Dane autorów nadesłanych aranżacji
4.7.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu publikacji nadesłanej aranżacji wraz z danymi identyfikacyjnymi na https://www.aluprofil.pl oraz na https://pl-pl.facebook.com/AluprofilPolska/
4.7.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny): imię i nazwisko autora aranżacji.
4.7.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do publikacji aranżacji.
4.7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, chcąc otrzymać na preferencyjnych warunkach produkty celem wykonania aranżacji, klient musi wyrazić zgodę na jej publikację wraz z danymi identyfikacyjnymi.

§5 Sposób postępowania z danymi osobowymi

5.1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
5.1.1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
5.1.2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
5.1.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk.
5.2. Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
5.2.1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
5.2.2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna, dostarczenie produktów).
5.3. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
5.4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
5.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

§6 Uprawnienia osób, których dane dotyczą

6.1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
6.1.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
6.1.2. usunięcia swoich danych,
6.1.3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.1.4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
6.1.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
6.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
6.2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
6.3. W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: iod@aluprofil.pl
6.4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
6.5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
6.6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§7 Polityka cookies

7.1. Strona internetowa www.aluprofil.pl wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
7.1.1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
7.1.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
7.1.3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
7.1.4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7.2. Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami.
7.3. Użytkownicy strony www.aluprofil.pl mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze strony www.aluprofil.pl bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.
W każdej chwili mogą Państwo usunąć dane osobowe z naszej bazy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@aluprofil.pl.

§8 Polityka prywatności

8.1 Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie internetowej www.aluprofil.pl należą do spółki ALUPROFIL SP. Z O.O. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie internetowej www.aluprofil.pl są prawnie chronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
8.2 Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody ALUPROFIL SP. Z O.O. jest zabroniona. Wykorzystywanie zawartości strony internetowej – pobieranie, przechowywanie, drukowanie i kopiowanie prezentowanych treści, może jedynie odbywać się w celach prywatnych. Nazwa i logo ALUPROFIL jak również pozostałe nazwy i znaki graficzne umieszczone na stronie są zastrzeżone.